Hyppää sisältöön

Tietoa seksuaaliterveydestä

Tietoa

Seuraavat käsitteet ovat Maailman terveysjärjestö WHO:n määrittelemiä.

seksuaalisuus | seksuaaliterveys | seksuaalioikeudet | seksuaalikasvatus

Seksuaalisuus

 • Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa.
 • Seksuaalisuus käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, sukupuolisuhteet ja lisääntymisen.
 • Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, fantasiat, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden harjoittaminen, roolit ja suhteet.
 • Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia.
 • Biologiset, psykologiset sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen.

Seksuaaliterveys

 • Seksuaaliterveys on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila; siinä ei ole kyse vain sairauden, toimintahäiriön tai raihnaisuuden puuttumisesta.
 • Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin sekä mahdollisuutta nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin ilman pakottamista, syrjintää ja väkivaltaa.
 • Hyvän seksuaaliterveyden saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää kaikkien ihmisten seksuaalisten oikeuksien kunnioittamista, suojelemista ja toteuttamista.

Miksi seksuaaliterveyttä tulee edistää? Entä miksi juuri ulkomaalaistaustaisten parissa?


Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeuksiin sisältyvät ihmisoikeudet, jotka on tunnustettu kansallisissa lainsäädännöissä, kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja muissa yhteisesti hyväksytyissä asiakirjoissa.

Seksuaalioikeudet pitävät sisällään kaikkien ihmisten oikeuden (ilman pakottamista, riistoa ja väkivaltaa):

 • parhaaseen saavutettavissa olevaan seksuaaliterveyden tilaan, mikä käsittää myös mahdollisuuden käyttää seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä terveydenhoitopalveluja,
 • hakea, saada ja levittää seksuaalisuuteen liittyvää tietoa,
 • seksuaalikasvatukseen,
 • kehon koskemattomuuden kunnioittamiseen,
 • kumppanin valintaan,
 • omasta aktiivisuudestaan päättämiseen,
 • yhteiseen tahtoon perustuviin seksuaalisiin suhteisiin,
 • yhteiseen tahtoon perustuvaan avioliittoon,
 • sen päättämiseen, haluaako ylipäänsä hankkia lapsia ja milloin,
 • tyydyttävän, turvallisen ja nautinnollisen seksielämän tavoitteluun.
Turun AMK:n opiskelijoiden tekemä opinnäytetyö seksuaalioikeuksista. Video löytyy myös arabiaksi ja somaliksi In other languages -sivulta.


Seksuaalikasvatus

Seksuaalikasvatus on jokaisen ihmisen seksuaalioikeus. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on tukea ja suojella ihmisen seksuaalista kehitystä. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus tapahtuu ikätason mukaan.

Seksuaalikasvatus:

 • tarjoaa tutkittua tietoa
 • kehittää taitoja toimia näiden tietojen pohjalta
 • edistää kunnioittavien, avoimien asenteiden ja arvojen kehittymistä
 • tukee tyydyttävää ja vastuullista seksuaalisuutta ja ihmissuhteita
 • suojaa mahdollisilta riskeiltä